Instalacja ELKi‎ > ‎

Aktualizacja ELKi

ELKa, uruchomiona na komputerze z dostępem do sieci Internet, sprawdza dostępność nowszej wersji programu, a w przypadku  jej wykrycia, umożliwia jej pobranie i instalację. 

Uwaga: 
Podczas aktualizacji program musi posiadać odpowiednie uprawnienia do zapisu i modyfikacji plików w katalogu, z którego został uruchomiony. W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista i 7 może być wymagane uruchomienie programu ELKa z uprawnieniami administratora - brak uprawnień zakończy się niepowodzeniem instalacji. W takim przypadku zakończ działanie programu ELKa, aby  uruchomić program z uprawnieniami administratora, kliknij prawym klawiszem myszy na jego nazwę lub skrót, po czym wybierz z menu kontekstowego Uruchom jako administrator

Instalator, poza zapisaniem nowszej wersji programu wykonywalnego, uaktualnia jego zasoby, tj. listę składników Spiżarni i receptury Książki Kucharskiej, łącząc nowo dostarczone składniki i receptury z zastanymi - instalacja aktualizacji pozwala zachować dodane przez Ciebie składniki i receptury. Łącząc zastane i nowo dostarczone zasoby, Instalator stara się zastąpić dodane przez Ciebie składniki, nowo dostarczonymi składnikami, a w przypadku wystąpienia konfliktu nazwy (nowo dostarczonego składnika z dodanym przez Ciebie składnikiem lub nowo dostarczonej nazwy potrawy z Twoją potrawą), Instalator może poprosić Cię o podjęcie decyzji, który ze składników lub którą z potraw zechcesz pozostawić w nowo tworzonych zasobach. Podczas aktualizacji Instalator tworzy Spiżarnię i Książkę kucharską, kierując się następującymi kryteriami: 
 • nowo dostarczone składniki, których dane pochodzą z opracowań naukowych, są umieszczane w nowo tworzonej Spiżarni w pierwszej kolejności; 
 • w przypadku identycznej nazwy nowo dostarczonego składnika i dodanego przez Ciebie składnika, którego dane wpisałeś z etykiety, dodany przez Ciebie składnik zostanie zastąpiony nowo dostarczonym bez pytania; 
 • o losie pozostałych dodanych przez Ciebie składników zdecydujesz sam - możesz pominąć składnik, zastąpić go istniejącym lub dodać do nowo tworzonej Spiżarni, ewentualnie zmieniając jego nazwę 
  • w przypadku identycznej nazwy nowo dostarczonego składnika i składnika, pozostawionego przez Ciebie na zapas, będziesz mógł zdecydować, czy chcesz pomiąć zapas, czy dodać go pod zmienioną nazwą; 
  • w przypadku podobieństwa nazwy dodanego przez Ciebie składnika, którego dane wpisałeś z etykiety, do nazwy składnika nowo tworzonej Spiżarni, Instalator wskaże podobny składnik w nowo tworzonej Spiżarni; 
  • zastane składniki, których Instalator nie potrafi wskazać w nowo tworzonej Spiżarni, wymagają zapewne ich dodania do nowo tworzonej Spiżarni. 
Uważne sprawdzenie, czy nowo tworzona Spiżarnia nie zawiera odpowiednika nie dodanego składnika pozwoli na uniknięcie powtórzenia wystąpienia składników w nowo tworzonej Spiżarni pod zbliżonymi nazwami; 
 • nowo tworzona Książka kucharska zawsze zawiera dodane lub zmodyfikowane przez Ciebie potrawy; 
 • w przypadku identycznej nazwy nowo dostarczonej potrawy, do nazwy dodanej lub zmodyfikowanej przez Ciebie potrawy, będziesz mógł zdecydować, czy chcesz pominąć nowo dostarczoną potrawę, czy dodać pod zmieniona nazwą. 
Ponadto, po dokonaniu migracji składników i receptur, Instalator sprawdza integralność zasobów tak, by receptury składały się wyłącznie z dostępnych w Spiżarni składników. W przypadku wykrycia w nowo tworzonej Książce kucharskiej receptur, zawierających nieobecne w nowo tworzonej Spiżarni składniki, receptury te nie są dodawane do nowo tworzonej Książki kucharskiej. Instalator informuje o takiej sytuacji i umożliwia ich dodanie, jeśli 
 • zastąpisz nieobecny w Spiżarni składnik receptury składnikiem dostępnym w nowo tworzonej Spiżarni; 
 • dodasz nieobecny w Spiżarni składnik receptury  do nowo tworzonej Spiżarni.